Weekly JYOTISH Bhabishyawani :::
प्रकाशित मितिः  २०६७ साल, श्रावण १३ गते, विहीवार  29 July 2010
 

साप्ताहिक ज्योतिष भविष्यवाणी पत्रिकाको डाउनलोड फाइल

पत्रिकाको अंक डाउनलोड लिन्क
२०७२ आश्विन २१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ आश्विन १४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ आश्विन ०७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ भाद्र ३१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ भाद्र २४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ भाद्र १७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ भाद्र १० गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ भाद्र ०३ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ साउन २८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ साउन २१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ साउन १४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ साउन ०७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ आषाढ ३१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ आषाढ २४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ आषाढ १७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ आषाढ १० गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ आषाढ ०३ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ ज्येष्ठ २८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ ज्येष्ठ २१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ ज्येष्ठ १४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ ज्येष्ठ ०७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ वैशाख ३१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ वैशाख २४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ वैशाख १७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ वैशाख १० गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७२ वैशाख ०३ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ माघ २९ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ माघ २२ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ माघ १५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ माघ ०८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ माघ ०१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ पौष २४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ पौष १७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ पौष १० गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ पौष ०३ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ मंसिर २५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ आश्विन ०९ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ आश्विन ०२ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ भाद्र २६ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ भाद्र १९ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ भाद्र १२ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ भाद्र ०५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ साउन २९ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ साउन २२ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ साउन १५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ साउन ०८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ साउन ०१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ आषाढ २६ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ आषाढ १९ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ आषाढ १२ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ आषाढ ०५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ ज्येष्ठ २९ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ ज्येष्ठ २२ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ ज्येष्ठ १५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ ज्येष्ठ  ०८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ ज्येष्ठ ०१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ वैशाख २५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ वैशाख १८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ वैशाख ११ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७१ वैशाख ०४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० चैत्र २७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० चैत्र १३ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० चैत्र ०६ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० फाल्गुन २९ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० फाल्गुन २२ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० फाल्गुन १५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० फाल्गुन ०८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० फाल्गुन ०१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० माघ २३ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० माघ १६ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० माघ ०९ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० माघ ०२ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० पौष २५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० पौष १८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० पौष ११ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० पौष ०४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० मंसिर २७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० मंसिर २० गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० मंसिर १३ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० मंसिर ०६ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० कार्तिक २८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० कार्तिक २१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० कार्तिक १४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० आश्विन २४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० आश्विन १७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० आश्विन १० गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० आश्विन ०३ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० भाद्र २७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० भाद्र २० गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० भाद्र १३ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० भाद्र ०६ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० साउन ३१ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० साउन २४ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० साउन १७ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० साउन १० गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० साउन ०३ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० आषाढ २७ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० आषाढ १३ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० आषाढ ६ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० ज्येष्ठ ३० गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० ज्येष्ठ २३ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० ज्येष्ठ १६ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० ज्येष्ठ २ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० वैशाख १२ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०७० वैशाख ५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ चैत्र २९ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ चैत्र २२ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ चैत्र १५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ चैत्र ८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ चैत्र १ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ फाल्गुन २४ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ फाल्गुन १७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ फाल्गुन  १० गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ फाल्गुन ३ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ माघ २५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ माघ १८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ माघ ११ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ माघ ४ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
पौष २६ २०६९ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
पौष १९ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
पौष १२ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ पौष ५ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ मंसिर २८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ मंसिर २१ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ मंिसर १४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ मंिसर ७ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ कातिर्क ३०
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ कार्तिक २३ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ कार्तिक १६ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ कार्तिक ९ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ कार्तिक २ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ आश्विन २५ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ आश्विन १८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ आश्विन ११ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ आश्विन ४ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ भाद्र २८ गते
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ भाद्र २१ गते, बिहीबार
यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ भाद्र १४ गते यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ भाद्र ७ गते यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ श्रावण ३२ गते यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ श्रावण २५ गते यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ आषाढ २८ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ आषाढ २१ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ आषाढ १४ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ आषाढ ७ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ ज्येष्ठ ३२ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ ज्येष्ठ २५ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ ज्येष्ठ १८ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ ज्येष्ठ ११ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ ज्येष्ठ ४ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ वैशाख २८ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ वैशाख २१ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ वैशाख १४ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६९ वैशाख ७ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६८ चैत्र ३० गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६८ चैत्र २३ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६८ चैत्र १६ गते यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६८ चैत्र ९ गते यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६८ चैत्र २ गते, बिहीबार यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६८ फाल्गुन २५ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६८ फाल्गुन १८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६८ फाल्गुन ११ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६८ फाल्गुन ४ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६८ माघ २६ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
२०६८ माघ १९ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
माघ १२, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
माघ ५, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
पुस २८, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
पुस २१, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
पुस १४, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
पुस ७, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
 मंसिर २९, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
 मंसिर २२, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
 मंसिर १५, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
 मंसिर ८, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
 मंसिर १, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
 कार्तिक २४, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
 कार्तिक १७, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
 कार्तिक १०, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
 कार्तिक ३, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  आश्विन २६, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  आश्विन ५, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  भाद्र २९, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  भाद्र २२, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  भाद्र १५, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  भाद्र , २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  भाद्र , २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  श्रावन २६, २०६८ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  माघ २७, २०६७ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  माघ २०, २०६७ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  माघ १५, २०६७ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  माघ ५, २०६७ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  पौष २९, २०६७ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्
  पौष २२,, २०६७ यो अंक हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्

मुख्य समाचार

तनहूँ जिल्ला निवासी ज्यो तिषी लिलाराज पौडेल आफ्नो स्वास्थ्यले साथ नदिए पछि आफू सडक ज्योतिषी हुन बाध्य भएको "ज्योतिष भविष्यवाणी" सँग बताउँदछन् ।


नेपाल अधिराज्यमा नै ज्योतिष शिक्षाको मात्र पढाइ हुने पोखरा ज्योतिष महाविद्यालय पोखरा २ अर्चलबोटचोकमा यहि श्रावण १० गते सोमबार देखि नयाँ शैक्षिक सत्र २०६७ को पढाइ प्रारम्भ भएको छ ।


पोखराका महेन्द्रपुलको पश्चिम मोडमा वरिष्ठ ज्योतिषी हरि प्रसाद लामिछाने लेखेको सानो साइनबोर्ड भुर्इमा राखेर एउटा सानो चकटीमा बसी "ज्योतिषी हेरायो


ने पाल अधिराज्यमा नै पहिलो पटक शुरु गरि एको "प्रश्न तपाई को जवाफ ज्यो तिषीको " कार्य क्रम आठौं वर्षपार गरी हिजो श्रावण १२ गते नवौं वर्षमा प्रवे श गरे को छ ।


विगत वै शाख २०६६ मा पोखराको रेडियो तरंग एफ एम मार्फत प्रधानमन्त्री माधवकुमार ने पाललाई गरि एको "आउँदो चै त्रसम्म कसै ले पनि पदबाट हटाउन नसक्ने भनि गरि एको ज्यो तिष भविष्यवाणी पूरा भएको छ ।


संविधान बनाउने कार्य सम्पन्न नगरिएमा त्यसपछि संविधान नै न बन्ने खतरा प्रबल रहेको छ ।


पोखरा-२ अर्चलबोटचोकमा स्थापित पोखरा ज्यो तिष महाविद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र २०६७ को भर्ना खुले को छ ।


कटुवाललाई कार बाही गरेमाओ वादी नेतृत्वको सरकार ढल्ने " भनि गरिएको भविष्यवाणी समेत जस्ताको त्यस्तै सत्य साबित भएको छ ।


ज्यो. गणेशप्रसाद तिमिल्सेना

नेपालका राजनीतिक पार्टी नेताहरुले नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई कसरी र्सार्थक पार्छन् - कुनै कार्यक्रम स्पष्ट रुपमा आएको छैन ।ज्यो. प्रदिप रेग्मी, मधु रेग्मी, ऋषिकेश, भारत ।
नेपालको पोखराबाट भारत उत्तर प्रदेशको ऋषिकेश पुग्न अधिकतम ३६ घण्टा बसबाट लाग्छ भने त्यति अवधिकै बाटो तय गर्न हुलाकबाट पठाएको चिठी धनादेशलाई कति समय लाग्ला - तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ - सरकारी निकायमध्ये सबैभन्दा भरपर्दाे माध्यम नेपालको हुलाकलाई मान्दै आउनुभएको छ भने तपाई अब भ्रममा नपर्नुहोला ।अस्ट्रोलोजिकल रिर्सच प्रोजेक्ट कलकत्ताका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण शास्त्रीको सभापतित्व, स्वदेश विदेशका करीब पाँचहजार ख्याति प्राप्त ज्योतिर्विदको भव्य उपस्थितिमा भारतको महानगरी कलकत्तामा आउँदो जनवरी १९ देखि २२ तारीख (२००८) मा दुइ दिवसीय ज्योतिष महासम्मेलन हुने जानकारी अध्यक्ष डा. शास्त्रीजीले ज्योतिष भविष्यवाणीलाई दिनु भएको छ ।प्रधान सम्पादक डा. बलराम उपाध्याय रेग्मी
 विश्व ज्योतिष साहित्यको इतिहासमा भारतको स्थान अत्यन्तै महत्वपूण रहेको छ । सन् १९८१ देखि भारतको उडिसा प्रदेशबाट प्रो.डा. निमाई वनर्जीद्वारा सम्पादित श्री मिलन वनर्जी प्रकाशक रहेको "The Planets And Forecasts" (Monthly) अंग्रेजी भाषामा नियमित प्रकाशित ज्योतिष विषयको लागि ज्यादै उपयोगी रहेको छ । जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त मानव जातिको लागि आवश्यक ज्योतिषीय पक्षलाई यस पत्रिकाले समेट्ने प्रयास गरेको छ ।नेपाली ज्योतिष पत्रकारिताको इतिहासमा तीनवटा त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित भएको समाचार प्राप्त भएको छ ।पञ्चाङ्गकार तथा पूर्वीय दर्शन विद्यापीठका प्रिन्सिपल डा. लोकराज पौडेलको प्रधान सम्पादकत्वमा ज्योतिष सन्देश -द्वैमासिक) पत्रिका काठमाडौं, डिल्लीबजारबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको समाचार प्राप्त भएको छ ।ज्योतिष विज्ञान प्रत्येक व्यक्तिको आँखा हो । आँखा नभएको व्यक्ति र ज्योतिष विज्ञानको आधारभूत ज्ञान नभएका व्यक्ति दुवै उस्तै-उस्तै हुन् । त्यसकारण आँफू पनि ज्योतिष पढौं । आफ्ना बाल-बालिकालाई पनि ज्योतिष पढाऔं ।लेख विशेष

वेद वाणी

ज्योतिष वाणी - जन्मकुण्डलीको महत्व

ललाटपट्टे लिखिता विधाता षष्ठीदिने याक्षरमालिका च ।
तां जन्मपत्री प्रकटीं विधत्ते दीपो यथा वस्तु घनान्धकारे ।।

जन्मदेखि छैटौंका दिन जातकको निधारमा भाग्यले जो लेखिदिन्छ, त्यसलाई प्रकट गर्ने काम जन्मकुण्डलीबाट हुन्छ, जस्तो कि अँध्यारोमा रहेको बस्तुलाई बलेको दियोले र्छलङ्ग देखाइदिन्छ ।

 

2005, Weekly Jyotish Bhabishyawani, All Right Reserved

Site Designed & Hosted: www.pokharacity.com